Mamy ich relikwie – To także patroni naszej parafii!

W 35 rocznicę erygowania parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Oleśnikach, do naszego Kościoła uroczyście wprowadziliśmy relikwie. Poznajmy naszych Świętych Patronów:

Święty Antonin, zm. ok. 303 w Travo koło Piacenzy. Był rzymskim żołnierzem legendarnej Legii Tebańskiej. Męczennik i święty Kościoła katolickiego. O kulcie św. Antoniego świadczył biskup Rouen św. Wiktryk ok. 396 roku słowami: „O Piacenzę troszczy się Antoni”. Późniejsze Martyrologium Hieronimiańskie wymienia już św. Antonina wspominanego, 30 września obok Ursusa i Wiktora straconych w Soluthurn na terenie dzisiejszej Szwajcarii.

Przez wiele lat przypisywano mu opis podróży do Ziemi Świętej odkryty w 1640 roku.

Święty Antonin jest patronem Piacenzy i szwajcarskiego miasta Sant’Antonino.

Jego relikwie znajdują się w bazylice jego imienia w Piacenzie (wł. Basilica di S. Antonino di Piacenza), pod ołtarzem głównym, obok szczątków pierwszego biskupa diecezji.

Cześć oddawana ongiś jako cudotwórcy w wielu okolicach Italii i Galii, żyje dziś jeszcze w Piacenzy, która szczyci się znakomitymi pomnikami ikonografii oraz posiadaniem relikwii świętego. Starożytny kult, potwierdzony już w stuleciu po śmierci świętego, zawsze był i jest wciąż bardzo żywy w mieście i w diecezji Piacenza, która wybrała go jako patrona wraz z s. Giustina, poświęcając jej pierwszą katedrę, słynną bazylikę św. Antonina, zbudowaną w XV wieku. W martyrologii w Geronimii i w Martyrologium Romanum wspomnienie Antonino, obchodzone jest 30 września, data ta wydaje się odnosić do jego narodzin.

Cyt. za https://www.deon.pl/imieniny/imie,225,antonin.html oraz http://www.sant-antonino.it/Storia.aspx oraz http://www.santiebeati.it/dettaglio/72500

 

Święty Marian występuje obok Świętego Jakub. Obaj męczennicy. Pierwszy był lektorem, drugi diakonem. Ujęto ich w czasie prześladowania za Waleriana na terenie Numidii, w miejscowości Muguae. Stamtąd sprowadzono przed sędziego do niedalekiej Cyrty (dzisiejszej Konstantyny w Algierii), a następnie odesłano do prefekta urzędującego podówczas w Lambezie (Lambaesis). Zostali skazani na śmierć przez ścięcie. Stało się to w r. 259, zapewne w dniu 6 maja. Tę datę dzienną podaje kalendarz kartagiński i niektóre rękopisy Martyrologium Hieronimiańskiego, podczas gdy w innych, także w Martyrologium Rzymskim, umieszczono ich na skutek mylnego odczytania dnia 30 kwietnia. Schemat nowego martyrologium proponuje poprawienie tego błędu. Posiadamy opis męczeństwa (Passio), który pomimo pewnych literackich wpływów wydaje się być autentyczny i pochodzić spod pióra współwięźnia męczenników.

Święty Marian wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa, gdy zagrożono mu śmiercią za cesarza Decjusza. Został aresztowany przez kolegą. Po ciężkich i wykwintnych karach zostaje zabity.

Cyt za https://www.deon.pl/imieniny/imie,1985,marian.html

Maria Karłowska urodziła się 4 września 1865 r. we Słupówce w Wielkopolsce jako jedenaste dziecko rodziny ziemiańskiej. Wychowywała się w atmosferze głębokiej pobożności, karności i szczerego patriotyzmu. Dzieciństwo i młodość spędziła w Poznaniu, gdzie w roku 1882, mając 17 lat, na ręce swego spowiednika złożyła ślub dozgonnej czystości. Po śmierci obojga rodziców w 1882 r. Maria odbyła kurs kroju i szycia w Berlinie i podjęła pracę w prowadzonej przez swą siostrę pracowni haftu i szycia jako instruktorka zatrudnionych tam dziewcząt. Oddawała się też z zapałem działalności dobroczynnej wśród chorych, ubogich i potrzebujących, wśród wielodzietnych rodzin i rozbitych małżeństw w najnędzniejszych dzielnicach miasta.

Od 1892 r. poświęciła się opiece nad dziewczętami słabymi i zagubionymi moralnie. Miejscem ewangelizacji były dla niej bramy kamienic, cmentarz, ulica, dom publiczny, więzienie, oddział w szpitalu miejskim przeznaczony dla kobiet z chorobami wenerycznymi. Dzięki Bożej pomocy udało się jej otworzyć 9 ośrodków wychowawczych, wyposażonych w różnorodne warsztaty pracy, gdzie wychowanki miały możliwość rehabilitacji społecznej i religijnej.

W roku 1894 Maria Karłowska założyła Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, którego zawołanie brzmi: „Szukać i zbawiać to, co zginęło”. Zmarła w opinii świętości 24 marca 1935 r. w Pniewitem na Pomorzu. Proces diecezjalny zmierzający do jej beatyfikacji rozpoczęto w Pelplinie w dniu 17 marca 1965 roku. 6 czerwca 1997 r. św. Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Zakopanem ogłosił ją błogosławioną. Mówił wtedy: „Maria Karłowska prowadziła prawdziwie samarytańską działalność pośród kobiet, które doznały wszelakiej nędzy materialnej i moralnej. Jej święta gorliwość szybko pociągnęła za sobą grono uczennic Chrystusa, z którymi założyła Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Sobie i swym siostrom taki wyznaczała cel: „Mamy oznajmiać Serce Jezusa, to jest tak z Niego żyć i w Nim, i dla Niego, abyśmy się stawały do Niego podobne i aby w życiu naszym On był widoczniejszy, aniżeli my same”.

Jej oddanie Najświętszemu Sercu Zbawiciela zaowocowało wielką miłością do ludzi. Odczuwała ciągle nienasycony głód miłości. Taka miłość, według błogosławionej Marii, nigdy nie powie dosyć, nigdy nie zatrzyma się na drodze. Unoszona jest bowiem prądem miłości Boskiego Parakleta. Przez tę miłość wielu duszom przywróciła światło Chrystusa i pomogła odzyskać utraconą godność.

Cyt za https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-06b.php3 oraz http://www.pasterki.diecezja.torun.pl/

   Litania

Kyrie eleison – Chryste eleison – Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba. Boże – zmiłuj się nad nami

Synu. Odkupicielu świata. Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Trójco. Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Święty Józefie, wzorze zawierzenia Bogu – módl się za nami.

Święty Michale Archaniele, obrońco chwały Boga – módl się za nami.

Święta Mario Magdaleno, pokutą zmywająca swe grzechy – módl się za nami.

Wszyscy Święci Patronowie nasi – módl się za nami.

Błogosławiona Mario Karłowska – módl się za nami.

Bł. Mario, bezgranicznie ufająca Bożej Opatrzności –

Bł. Mario, zawsze uległa Woli Bożej –

Bł. Mario od Pana Jezusa Ukrzyżowanego –

Bł. Mario, wierna naśladowczyni Dobrego Pasterza –

Bł. Mario, adoratorko Najświętszego Sakramentu –

Bł. Mario, kontemplująca tajemnicę Chrystusa jako Króla i Wiecznego Kapłana –

Bł. Maria Karłowska (1865-1935), Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej

Bł. Mario, czcicielko Najświętszego Serca Jezusowego –

Bł. Mario, posłuszna natchnieniom Ducha Świętego –

Bł. Mario, wierna córo Niepokalanej –

Bł. Mario, zawierzająca opiece Aniołów Stróżów –

Bł. Mario, szukająca wstawiennictwa Świętych Pańskich –

Bł. Mario, od najmłodszych lat pragnąca świętości –

Bł. Mario, już jako dziecko oddająca serce Jezusowi –

Bł. Mario, rozmawiająca z Bogiem w każdej chwili –

Bł. Mario, gotowa poświęcić się misjom –

Bł. Mario, pragnąca zbawienia wszystkich ludzi –

Bł. Mario, miłująca każdego człowieka –

Bł. Mario, posługująca chorym i strapionym –

Bł. Mario, hojna dla ubogich –

Bł. Mario, niosąca pokój i pojednanie zwaśnionym rodzinom –

Bł. Mario, urzeczona tajemnica Chrystusowego „Pragnę” –

Bł. Mario, ofiarnie podejmująca trudne powołanie –

Bł. Mario, poświęcająca swe życie zagubionym dziewczętom –

Bł. Mario, szukaąca tego, co zginęło –

Bł. Mario, wyrozumiała dla ludzkich błędów –

Bł. Mario, zwalczająca grzech i szatana –

Bł. Mario, ratująca dla Boga całego człowieka –

Bł. Mario, krzewicielko bogatego w Miłosierdzie Boga –

Bł. Mario, gorliwa katechetko –

Bł. Mario, czuła matko sierot i opuszczonych –

Bł. Mario, przewodniczko dusz powierzonych Tobie –

Bl. Mario, charyzmatyczna lekarko dusz zranionych grzechem –

Bł. Mario, założycielko nowej rodziny zakonnej –

Bł. Mario, obecna w Regule i Zasadach swego Zgromadzenia –

Bł. Mario, wytrwała w trudzie apostolskim do końca –

Bł. Mario, niewiasto mężna –

Bł. Mario, dobra Pasterko –

Bł. Mario, wzorze przełożonych –

Bł. Mario, niestrudzona pracownico w Winnicy Pańskiej –

Bł. Mario, promieniująca świętością na otoczenie –

Bł. Mario, współcierpiąca z Jezusem –

Bł. Mario, zawierzająca Panu Bogu w obliczu śmierci –

Bł. Mario, która zostawiłaś nam świetlany przykład życia chrześcijańskiego i zakonnego –

Bł. Mario, nagrodzona chwałą Ołtarzy Pańskich –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

  1. Bóg z tymi, którzy go miłują –
  2. Współdziała we wszystkim dla ich dobra.

Módlmy się. Boże, Ojcze nieskończonego miłosierdzia, Ty w Błogosławionej Matce Marii Karłowskiej dałeś Kościołowi przykład wypełnienia do końca swego powołania. Ty dałeś Jej wytrwanie w trudnym apostolacie miłości miłosiernej wobec zbłąkanych dzieci Twoich. Daj nam za Jej przykładem wiernie wypełniać Twoją wolę i przez przyczynę Błogosławionej udziel nam łaski, o którą Cię pokornie prosimy.

Pozwól nam też oglądać Jej chwałę jako Świętej w Twoim Kościele. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.